Logo

اداره بایگانی

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی / طبقه اول / اداره آموزش
تلفن: 37745000 داخلی 1313
ایمیل:
 
وظایف و اختیارات:
مدارک دانشجویان شاغل به تحصیل و دانش آموختگان دانشگاه در این حوزه بایگانی می شود.
 
کارکنان:

 
کارشناس بایگانی آموزش
آقای عیسی شهدوست

کارشناس بایگانی آموزش
تلفن: 37745000-041 داخلی 1315

  • ویرایش شده
  • در يکشنبه یازدهم آذر 1397
  • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب