Logo

امور مهمانی و انتقالی

آدرس: دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای / طبقه دوم/ اداره آموزش
تلفن: 61811311-041 
ایمیل:

وظایف و اختیارات:
1. سازماندهی امور مهمانی و انتقالی (هم دانشجویان خروجی و هم دانشجویان ورودی)

      1. آماده سازی مدارک برای جلسه مهمانی و انتقالی دانشگاه
      2. نوشتن کار برگ صورت جلسات مهمانی و انتقالی دانشگاه
      3. نوشتن صورت جلسات مهمانی و انتقالی
      4. اجرای مصوبات امور مهمانی و انتقالی در سیستم سما
      5. نوشتن نتایج کمیسیون مهمانی و انتقالی  و بایگانی آنها در پرونده دانشجویان
      6. بایگانی درخواست های مهمانی و انتقالی و مدارک آنها
      7. نوشتن نامه های مهمانی یا انتقالی به دانشگاه مقصد
      8. نوشتن نامه های تاییدیه انتخاب واحد به دانشگاه مقصد
       9. انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان مهمانی و انتقالی
 
  • ویرایش شده
  • در شنبه پنجم اسفند 1402
  • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب
  • تعداد بازدید صفحه : 10674