Logo

امور نظام وظیفه

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی / طبقه اول / اداره آموزش
تلفن: 37745000-041 داخلی 1311
ایمیل:

وظایف و اختیارات:
     1. درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان جدیدالورود از سازمان وظیفه عمومی
     2. صدور مجوز برای دانشجویان متقاضی خروج از کشور
    1. ابطال معافیت تحصیلی برای دانشجویان اخراجی

     2. ابطال معافیت تحصیلی برای دانشجویان انصرافی
    3. درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان انتقالی
    4. درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان متقاضی تمدید سنوات، بازگشت به تحصیل و ادامه تحصیل
   5. ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل

 
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه ششم آذر 1397
  • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب