Logo

کمیسیون موارد خاص

اعضای شورای کمیسیون موارد خاص دانشگاه بناب:
  1. رئیس دانشگاه 
  2. معاون امور دانشجویی
  3. معاون امور آموزشی و پژوهشی
  4. مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  5. دو نفر عضو هیات علمی

ریاست این شورا بعهده معاون امور دانشجویی دانشگاه می باشد.


وظایف شورای کمیسیون دانشگاه بناب:
1- بررسی واظهارنظر در باره مسائلی که شورای دانشگاه یا شورای دانشکده ها به کمیسیون ارجاع میدهند.
2- بررسی و اظهارنظر درباره مسائل مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل به صورت موردی و خاص 
3-بررسی و اظهارنظر درباره مسائل مربوط به دانشجویان اخراج آموزشی به صورت موردی و خاص 
4- بررسی و اظهارنظر درباره مسائل مربوط به دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی به صورت موردی و خاص

معاونت آموزش و پژوهشی دانشگاه بناب

  • ویرایش شده
  • در جمعه دوم دي 1401
  • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب
  • تعداد بازدید صفحه : 9356