Logo

شورای تحصیلات تکمیلی

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بناب:
 1. معاون آموزشی و پژوهشی
 2. مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 3. رئیس دانشکده فنی و مهندسی
 4. رئیس دانشکده علوم پایه
 5. دو نفر عضو هیات علمی
ریاست این شورا بعهده معاون آموزشی دانشگاه می باشد.


وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بناب:
 1- همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای تحصیلا ت تکمیلی دانشگاه و تصمیمات هیئت رئیسه
2- ارائه پیشنهاد در این زمینه ها به شورای دانشگاه از جمله:
 • آئین نامه های آموزشی
 • شیوه نامه های آموزشی
 • ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید
3- بررسی واظهارنظر در باره مسائلی که شورای دانشکده ها یا معاون آموزشی دانشگاه به شورا ارجاع میدهند.
 
 • ویرایش شده
 • در چهارشنبه سوم بهمن 1397
 • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب