اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
وحید آقائی لشگری
نام استاد : وحید آقائی لشگری
گروه آموزشی : مهندسی مواد و متالورژی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیأت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : NON
تلفن :
صفحه اصلی : http://edu.ubonab.ac.ir/teacher/VLashgari
ایمیل : EmailImage
رضا آقبلاغی
نام استاد : رضا آقبلاغی
گروه آموزشی : مهندسی اپتیک و لیزر
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیأت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : NON
تلفن :
صفحه اصلی : http://edu.ubonab.ac.ir/teacher/
ایمیل : EmailImage
علی احمدیان
نام استاد : علی احمدیان
گروه آموزشی : مهندسی برق
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیأت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : NON
تلفن :
صفحه اصلی : http://edu.ubonab.ac.ir/teacher/Ahmadian
ایمیل : EmailImage
توحید ادیبی
نام استاد : توحید ادیبی
گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیأت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : مکانیک سیالات 1,مکانیک سیالات 2,مکانیک سیالات 1
رشته تحصیلی : NON
تلفن : 09149180988
صفحه اصلی : http://edu.ubonab.ac.ir/teacher/Tohid_Adibi
ایمیل :
غلامرضا استادی اصل
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیأت علمی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : NON
تلفن : 37745000
صفحه اصلی : http://edu.ubonab.ac.ir/teacher/
ایمیل :
محمد اسدپور
نام استاد : محمد اسدپور
گروه آموزشی : مهندسی برق
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیأت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : NON
تلفن :
صفحه اصلی : http://edu.ubonab.ac.ir/teacher/
ایمیل :
حسن اسمخان
نام استاد : حسن اسمخان
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیأت علمی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : NON
تلفن :
صفحه اصلی : http://edu.ubonab.ac.ir/teacher/Hassan_Ismkhan
ایمیل :
الناز اسمی زاده
نام استاد : الناز اسمی زاده
گروه آموزشی : مهندسی پلیمر
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیأت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : NON
تلفن :
صفحه اصلی : http://edu.ubonab.ac.ir/teacher/Esmizadeh
ایمیل :
حبیب اعتمادی مهرنجانی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیأت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : NON
تلفن :
صفحه اصلی : http://edu.ubonab.ac.ir/teacher/HEtemadi
ایمیل :
حجت افشاری
نام استاد : حجت افشاری
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیأت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : NON
تلفن :
صفحه اصلی : http://edu.ubonab.ac.ir/teacher/
ایمیل :